รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-math
สถานที่เรียน : หน้าห้องธนาคาร
1.นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธิน
22 22
2 Aerobic dance
สถานที่เรียน : ชั้น5 หน้าห้องคณิตศาสตร์
1.นายนวพล พันธุกุลรัตน
22 22
3 Animal world
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 2
1.นางนิภาพร เกื้อกูล
22 22
4 Badminton
สถานที่เรียน : บริเวณศูนย์กีฬา
1.นางสาวเพ็ญพิไล มิตรานนท์
22 22
5 Beauty blogger
สถานที่เรียน : 1608
1.นางสาวชุณหภักดิ ร้อยพิลา
22 22
6 Breaking food
สถานที่เรียน : การงานอาชีพ 8
1.นางสาวสุรีรัตน์ พูนโตนด
22 22
7 Canva Design ออกแบบจากแคนวา
สถานที่เรียน : ห้อง 5406 อาคาร 5 ชั้น 4
1.นางสาววรัญญา คงธนะ
22 22
8 Chinese songs เพลงจีน
สถานที่เรียน : 1413
1.นายกิจการ ปานเผือก
22 22
9 Cover dance rw2
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 2
1.นางดาลัด ยินดีภพ
22 22
10 Crossword
สถานที่เรียน : 1403
1.นางสาวธิดารัตน์ นิลเพ็ชร
22 22
11 DIY
สถานที่เรียน : ลานหน้าห้องวิชาการ
1.นางสาววารุณี นิธิยาภากุล
22 22
12 E-Sport 1
สถานที่เรียน : คอมพิวเตอร์ 2
1.นายชัยชนะ นาทองไชย
22 22
13 E-Sports การ์ดเกม
สถานที่เรียน : 1414
1.นางสาวกอบพร ศรีสวัสดิ์
22 22
14 English Games
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร2
1.นางสาวศันศนีย์ อิชยะพงศ์
22 22
15 First Aid rw2
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.นางนภาพร คิ้วอำไพ
22 22
16 Game Pubg
สถานที่เรียน : ข้างศูนย์กีฬาริมสระบัวร.ร.
1.นายชูเกียรติ สนธิ
22 22
17 Game&Card 2
สถานที่เรียน : ลานหน้าห้องประชาสัมพันธ์
1.นางสาวขวัญชีวา กุกำจัด
22 22
18 Games Based Learning
สถานที่เรียน : ห้อง 1410
1.นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์
22 22
19 Games PUBG Asian
สถานที่เรียน : อาเซียนศึกษา
1.นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์
22 22
20 HBO season 2
สถานที่เรียน : ห้อง 1402
1.นางสาวลัษมณ เทพูปถัมภ์
22 22
21 JLPT tutoring
สถานที่เรียน : 1403
1.นางสาวกัญญารัตน์ อินทร์พรหม
22 21
22 Let's korean
สถานที่เรียน : 5404
1.นางธนัยนันท์ ศรีอภัย
22 22
23 Makeup is not (just) magic
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์ภาษาไทย
1.นางธัญจิรา พิชิตผจงกิจ
22 22
24 Minecrft ดินแดนมหัศจรรย์
สถานที่เรียน : หน้าวิชาการชั้น 2 โซน A
1.นายวชิรวิทย์ สายโท
22 22
25 Play and learn
สถานที่เรียน : ห้อง 1516
1.ศุภาวรรณ ทองลือ
22 22
26 Reading time
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 5
1.นางสาวนงนุช เพียรไม่คลาย
22 22
27 Recreation 1
สถานที่เรียน : 1516
1.นายอภินันท์ พลันการ
22 22
28 Recreation 2
สถานที่เรียน : ชั้น2 บริเวณหน้าห้องแผนงาน
1.นางปัทมาพร ดาวทอง
22 22
29 Speedy game
สถานที่เรียน : ห้อง 1403
1.นางสาวดลดา เกียรติเอี่ยม
22 22
30 Sudoku Game
สถานที่เรียน : ห้องการงาน 6
1.นายณัฐพงษ์ คำเขิน
22 22
31 Tarot Lover
สถานที่เรียน : หน้าห้องวิชาการ
1.นางสาวนันทิรา เอกวราวงษ์
22 22
32 TCAS 67
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว ชั้น 2
1.นายวีระ มีมาก
22 22
33 Whisper
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวด
1.นายบอนน์ สามสีเนียน
22 22
34 YouTube เพื่อการผ่อนคลาย
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นางปารย์ใจ ขำพินิจ
22 22
35 YouTube เพื่อการศึกษา
สถานที่เรียน : 1315
1.นางสาวกนกรัชต์ มานะจิตต์
22 22
36 กฎหมายน่ารู้ (Law)
สถานที่เรียน : ห้องจริยะ ชั้น6
1.นางณัฐภรณ์ เจนจิตร
22 22
37 การแพทย์ฉุกเฉิน CPR
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์สุขศึกษา
1.นางสาวพิมพ์นิภา คุตนาม
22 22
38 กีฬา T-ball
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์
22 22
39 เกมพาเพลิน1
สถานที่เรียน : ชั้น3 ห้อง 1314
1.นางธมลวรรณ พลโยธา
22 22
40 เกมพาเพลิน2
สถานที่เรียน : ชั้น3 ห้อง1314
1.นางสาวนัยฬาจิต อบเหลือง
22 22
41 เกมส์ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : sound lab ภาษาอังกฤษ(1402)
1.นางสาวนฤมล ศรีหาผล
22 22
42 เกมอาเขต ไฟติ้ง
สถานที่เรียน : ห้องคอม 5
1.นายชญาวัฒน์ การสมใจ
22 22
43 ขนมไทยพื้นบ้าน
สถานที่เรียน : ห้องการงานอาชีพ ๒
1.นางธัญญาทิพย์ บูรณพันธุ์วิวัฒน์
22 22
44 ขยะแปลงร่าง 2
สถานที่เรียน : 1515
1.นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธร
22 22
45 ครอบครัวโขน เพลงพื้นบ้าน และการแสดง By Kru Aof
สถานที่เรียน : ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์
22 22
46 คัดตัวอักษรจีนสนุกๆ
สถานที่เรียน : 1503
1.นางสาวสาวิตรี อินทร์แสง
22 22
47 คำคม สร้างแรงบันดาลใจ
สถานที่เรียน : ลานหน้าห้องวิชาการชั้น2 อาคาร1
1.นางสาวนุชนาถ บุญประเสริฐ
22 22
48 คำต้องเชื่อม
สถานที่เรียน : อาคาร2 ชั้น 1
1.นางสาวกชกร จิ้ววรรณกุล
22 22
49 คำนวณคณิต ชีวิตสนุก
สถานที่เรียน : ศูนย์คณิตศาสตร์
1.นางสาวศรัณยา มาทิพย์
22 22
50 เครื่องดื่มหรรษา 1
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวด
1.นางสาวประกายเพชร วรอุไร
22 22
51 เครื่องดื่มหรรษา 2
สถานที่เรียน : หน้าห้องหมวด
1.นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์
22 22
52 โครเชไหมพรม
สถานที่เรียน : การงานอาชีพ 7
1.นางสาวพัชรีย์ อึ่งสังข์
22 22
53 งานโสตทัศนศึกษา 1
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 1
1.นายธนานุวัฒน์ แก้วทอง
22 23
54 งานโสตทัศนศึกษา 2
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 1
1.นายปฏิพัทธ์ บุญเกตุ
22 22
55 ชุมนุมนาฏศิลป์ 1
สถานที่เรียน : 3201
1.นางสาวพรพิมล พันธ์พืช
22 22
56 ชุมนุมบาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสหน้าห้องประชาสัมพันธ์
1.นายอธิพัชร์ ศรีบวรธนวงศ์
22 22
57 ใช้งานคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้องคอม 5
1.นายธนาวัฒน์ สายยศ
22 22
58 ดนตรีไทยหวานเจี๊ยบ
สถานที่เรียน : อาคารเติม-อารี 3102
1.นายอนุรักษ์ ขวัญมงคล
22 23
59 ดูแลจิตใจ
สถานที่เรียน : 1416
1.นายบวรศักดิ์ รักธรรม
22 22
60 ดูหนัง ฟัง เพลง 1
สถานที่เรียน : 1415
1.นางสาวณัฏฐณิชา อาจโยธา
22 22
61 ดูหนัง ฟังเพลง 2
สถานที่เรียน : ห้อง 1515
1.นางสาวนริศรา นิลนามะ
22 22
62 ตะลุย TGAT ENG พิชิตมหาลัยในฝัน 1
สถานที่เรียน : 5202
1.นายศุภ์ชล กีรติสุนทร
22 22
63 ตะลุย TGAT ENG พิชิตมหาลัยในฝัน 2
สถานที่เรียน : 5202
1.นายชญาพล รุมาคม
22 22
64 ตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ
สถานที่เรียน : หน้าหอประชุม
1.นายภทรดนัย แจ่มศรี
22 22
65 ท่องเที่ยวทั่วจีน
สถานที่เรียน : ห้อง 5205
1.นางสาวจิรฐา ยะอุตม์
22 22
66 ทำการบ้าน
สถานที่เรียน : 1315
1.นางสาวบุษพร ภาชนะทิพย์
22 22
67 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
1.นางอุไลพร ทีโพนทัน
22 22
68 นักสืบเพลง
สถานที่เรียน : หน้าห้องศูนย์ภาษาไทย
1.ธนวรรณ ขวัญเมือง
22 22
69 นาฏศิลป์ 2
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นางศิริต้า อุปพงษ์
22 22
70 นิทานแสนสนุก
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางสาวปนัดดา ชำนาญเนาว์
22 22
71 บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาสมอง
สถานที่เรียน : ห้อง 5403 อาคาร 5
1.นายธนวัต เปรมปรีชา
22 22
72 บอร์ดเกมแสนสนุก
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์3
1.นางสาววรัญญา กิ่งสวัสดิ์
22 22
73 บอร์ดเกม
สถานที่เรียน : คอม3
1.นายฤทธิพงศ์ คงอินพาน
22 22
74 แบดมินตัน
สถานที่เรียน : ศูนย์กีฬา
1.นายจักรพันธ์ บุญจันทร์
22 22
75 ปล่อยของ season 2
สถานที่เรียน : ห้อง 1501(ห้องปฏิบัติการศูนย์คณิตศาสตร์)
1.นายจิรเมธ ษัฏเสน
22 22
76 เปลี่ยนขยะเป็นเงิน
สถานที่เรียน : ห้องการงาน 5
1.นางสาวรัตนาภรณ์ บุญสุข
22 22
77 โปรยทาน สานIDEA
สถานที่เรียน : 1611
1.นางนุภาพร พิมพ์เชื้อ
22 22
78 ผู้ดูแลเครื่องเสียง
สถานที่เรียน : ห้องปกครองส่วนหน้า
1.นายอานนท์ เลี้ยงพรม
22 22
79 ฝึกทำ Resume
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 2
1.นายอิสระพงศ์ บำรุงนา
22 22
80 พลังจิต​
สถานที่เรียน : ห้องจริยธรรม​ชั้น​6​
1.นางสาวพนิตพร รังกลาง
22 22
81 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตซอล
1.นายมารุต จำรูญทัด
22 22
82 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอลโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒
1.นายทัตกร เครือทอง
22 22
83 ภาษาพาไป
สถานที่เรียน : ห้อง 1310
1.นางอัจฉราวดี สวัสดิ์สุข
22 22
84 ภาษาอังกฤษกับป้ายต่างๆ
สถานที่เรียน : อาคาร 5 ชั้น 2
1.นางสาวเรืองเพ็ญ ถนอมสิทธิ์
22 22
85 มหากาพย์ซีรี่ส์แดนมังกร 1
สถานที่เรียน : ตึก 5 ห้อง 5306
1.นางสาวกานต์ธีรา คมขำ
22 22
86 มหากาพย์ซีรี่ส์แดนมังกร 2
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์ภาษาจีน อาคาร 5 ห้อง 5306
1.นายจักรพงษ์ อัมพุธ
22 22
87 มองวิทย์ผ่านเลนส์
สถานที่เรียน : หน้าห้องธนาคารโรงเรียน
1.นางสาวชมนาด ป่านแก้ว
22 22
88 รักคณิตคิดนอกใจ
สถานที่เรียน : ห้อง 1502
1.นางสาวภัทรวดี ตาลผาด
22 22
89 รัฐศาสตร์พาติว
สถานที่เรียน : ห้องอาเซียน
1.นางสาวนภัสนันท์ ไสยสมบัติ
22 21
90 ลองของ
สถานที่เรียน : หน้าห้องวิทยาศาสตร์ 1415
1.นางสาวอมรรัตน์ แสงมิ
22 22
91 เลขหรรษา
สถานที่เรียน : ห้องเรียน 1310
1.นางทองเงิน เตียงโรจน์รัตน์
22 21
92 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล อาคารเติม
1.นายสายชล นัทธี
22 21
93 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : ศูนย์กีฬา
1.นายสุนันท์ โชคบัณฑิต
22 22
94 วาดไปวาดมาเก่งเฉย
สถานที่เรียน : 3302
1.นางสาวกนกวรรณ ไชยมงคล
22 22
95 วาดภาพตัวการ์ตูนอนิเมะ
สถานที่เรียน : ชั้น 2 ใกล้กับธนาคารโรงเรียน
1.นางสาวพักตร์พิณญา ชอบพานิช
22 22
96 วาดเสริมเติมแต่ง
สถานที่เรียน : 1616
1.นางสาวสุนิศา ผุยสาธรรม
22 22
97 วิทยาศาสตร์น่ารู้
สถานที่เรียน : 1316
1.นางฮุสนา พัฒนสกุลลอย
22 22
98 สนุกคิดคณิตบอร์ดเกม
สถานที่เรียน : 1503
1.นางสาวประกายแก้ว ไกรสงคราม
22 22
99 สมุนไพรไทย
สถานที่เรียน : อาคาร 2 ชั้น 1
1.นางสาวสิรยา วงษ์กล้าหาญ
22 22
100 สรภัญญะ 1
สถานที่เรียน : ห้องจริยธรรม (1601)
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมใจ ม่วงก่ำ
22 17
101 สรภัญญะ 2
สถานที่เรียน : ห้องจริยธรรม (1601)
1.นายภูเบศ บุญส่ง
22 13
102 สวนสวยด้วยมือเรา
สถานที่เรียน : สวนเกษตร/ อื่น ๆ ตามความเหมาะสมของงาน
1.นางราตรี อุดมรัตน์
22 21
103 สุนทรีย์วิจิตร
สถานที่เรียน : บริเวณศูนย์กีฬา
1.นายปิยพงศ์ ภาคสัญไชย
22 22
104 เสพสื่อ
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์ภาษาไทย
1.นางสาวจุธาวรรณ จันทร์บุญเรือง
22 22
105 หมอภาษาพัฒนาเยาวชน ๒
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวกมลนัทธ์ พลเดช
22 16
106 หมอภาษาพัฒนาเยาวชน๑
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวนิสา ตรีทาสุข
22 22
107 หมากกระดานและบอร์ดเกม
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1.นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วย
22 22
108 หมากเก็บ
สถานที่เรียน : ลานข้างห้องพยาบาล
1.นางอรวรรณ จงวัฒนา
22 22
109 ห้องสมุด 1
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวประวิณา วิรัชนีกรพันธ์
22 22
110 ห้องสมุด 2
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางวาฐินี สุดสวาท
22 22
111 ห้องสมุด 3
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวริตตา รัชตะอักษร
22 22
112 ออกแบบชีวิต
สถานที่เรียน : 607 ห้องแนะแนว
1.สุภาวดี ทัศนะ
22 22
113 อาหารไทยซีซั่น2
สถานที่เรียน : โรงอาหาร หน้าร้านค้า 1
1.นางสาวภัทรสิรี สังข์ทอง
22 22
114 อินโฟกราฟิก (infographic)
สถานที่เรียน : การงานอาชีพ 3
1.นายเนติพงษ์ นนชัย
22 22
115 อีสปอร์ต 2
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 2
1.นางสาวอนันตญา นามโภชน์
22 22
116 โอริกามิ
สถานที่เรียน : ห้องคณิตศาสตร์ชั้น5
1.นางสาวมนันญา เจริญใหญ่
22 22